دوره تربیت مربی قرآن ویژه آموزش به نوجوانان ( 8 تا14سال) مرحله اول

4 از 5
4
6 امتیاز

دوره «قــرآن و نوجــوان» دوره ای پرمغــز و پرمحتواســت. ایــن دوره از نظــر توجــه بــه محتــوا و مهــارت و مخاطــب، بــا ســایر دوره هــا متفــاوت اســت. ایــن دوره نگاهــی دقیــق بــه محتــوای قرآنــی و عمیــق بــه مخاطــب بالاتــر از هفــت ســال دارد. هــم محتــوای قــرآن را کاربــردی کــرده و وارد زندگــی  میکنــد و هــم ســن هشــت تــا دوازده ســال را کــودک نمــی دانــد و ایــن فصــل را آغــاز مهمتریــن دوره تعلیــم و تربیــت در زندگــی مــی دانــد. قرائــت قــرآن بــا هــدف فهــم معانــی و انــس بــا ایــن کتــاب نورانــی و کاربــرد آن در زندگانــی، معنایــی دیگــر مــی یابــد.

کاردستی و خلاقیت

مخاطب شناسی

ارکان آموزش

مفاهیم حمد

ارائه حمد

تدبر ناس

تدبر فلق

تدبر اخلاص

تدبر مسد

برش و اریگامی

بادکنک ماری

قصص قرآن

نمایش

بازی و مسابقه

جذاب سازی

روش تدریس

 

 

4
4 از 5
6 امتیاز

جزئیات امتیازات

ستاره 5
3
ستاره 4
0
ستاره 3
3
ستاره 2
0
ستاره 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

نمایش بیشتر
لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی
شرکت در دوره
ثبت نام شده: 34 دانشجو
مدت زمان: .
سخنرانی: 0
فیلم: 9 hours
سطح: متوسط

ابزارک Archive

ابزارک دوره های اموزشی

ابزارک دوره های اموزشی

درباره ما

موسسه تدبر در قرآن کریم

مقالات اخیر

اساتید موسسه